nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Nu nog voordeliger!

0

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemeen
Muurstickerland is een onderdeel van Muurstickersonline
Hier vindt u de algemene voorwaarden van Muurstickerland, gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 52761282.
Door middel van de Algemene Voorwaarden maken wij graag duidelijke afspraken die in deze
voorwaarden zijn vastgelegd. Wanneer u bij ons besteld geeft u aan akkoord te gaan met deze
voorwaarden.
In deze voorwaarden betekent:
Klant: de wederpartij die een natuurlijk persoon is en die een overeenkomst heeft
met Muurstickerland. Muurstickersonline is een V.O.F die muur- en interieurstickers exploiteert.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Muurstickerland en de klant tot het verrichten van werkzaamheden
door Muurstickersonline ten behoeve van de opdrachtgever, conform hetgeen is overeengekomen.
 

Download algemene voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant
en Muurstickerland met uitsluiting van eventuele andere Algemene (inkoop) Voorwaarden.
1.2 Van hetgeen in deze voorwaarden is bepaald kan slechts worden afgeweken na schriftelijke
goedkeuring door Muurstickerland , in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden volledig van toepassing blijven.
1.3 De klant aanvaardt door zijn bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud
daarvan bekend.
1.4 De op papier of via de website te lezen rubrieken zijn allen onderdeel van deze Algemene Voorwaarden.
2. Prijzen en offertes
2.1 Muurstickerland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen op de
website www.muurstickerland.nl met directe ingang te wijzigen.
2.2 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is Muurstickerland gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.
2.3 Muurstickerland zal de klant van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de klant alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan 3 (drie) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.
2.4 De prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's en inclusief 21% BTW.
2.5 Alle offertes zijn vrijblijvend. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW en zijn 1 maand geldig.
2.6 Muurstickerland kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de klant in
termen van redelijkheid had kunnen begrijpen, dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een 1/4 vergissing of een verschrijving bevat.
2.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Muurstickerland niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.8 Offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3. Opdracht
3.1 De overeenkomst tussen de klant en Muurstickerland komt tot stand na acceptatie van de bestelling door Muurstickerland. De opdracht wordt via e-mail bevestigd op het door de klant opgegeven e-mail adres.
3.2 Muurstickerland is gerechtigd bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan contact opnemen met de klant.
3.3 Muurstickerland is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle in deze algemene voorwaarden bedongen rechten en aanspraken gelden eveneens ten behoeve door Muurstickerland  betrokken derden.
4. Levering en leveringstermijn
4.1 Muurstickerland streeft ernaar de muur- en interieurstickers zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit om welke reden dan ook niet haalbaar is. Hiermee wordt bedoeld eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, zoals koeriersdiensten en defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn.
4.2 De levering van de muur- en interieurstickers vindt plaats binnen 4 werkdagen na bestelling. De levertijd geldt als indicatie en niet als fatale termijn. Aan genoemde levertijden kunnen geen rechten worden ontleend.
4.3 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding zodanig is dat van de klant niet kan worden verlangd de overeenkomst in stand te laten. In dat geval is de
klant gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.4 Levering aan consumenten vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de klant aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de klant over op het moment van levering.
5. Betaling
5.1 Bij bestelling wordt direct afgerekend. De bestelling wordt pas geproduceerd als Muurstickerland het volledige factuurbedrag heeft ontvangen. 
5.2 Betalingen dienen vooraf te worden voldaan via een overboeking of iDeal.
5.3 Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente. De rente over het over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5.4 Alle door Muurstickerland gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.
6. Annulering
6.1 Wanneer de klant de opdracht wenst te annuleren zal Muurstickerland , afhankelijk van de omstandigheden die leiden tot annulering, € 15,00 in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn verricht voor het vervaardigen van het ontwerpvoorstel.
6.2 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal Muurstickerland € 150,- ontwerpkosten in rekening brengen.
6.3 Als de productie reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer geannuleerd worden.
7. Garanties en klachten
7.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Muurstickerland sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Muurstickerland verzonden producten. Muurstickerland sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.
9. Overmacht
9.1 Muurstickerland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van Muurstickerland.
9.2 In geval van overmacht heeft Muurstickerland het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Muurstickerland zal dit de klant altijd schriftelijk mededelen.
9.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Muurstickerland geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Muurstickerland niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
10.Privacy
10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Muurstickerland gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
11. Auteursrecht
11.1 Op alle op de site van Muurstickerland afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van Muurstickerland. 
12. Rechten van intellectuele eigendom
12.1 Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Muurstickerland.
12.2 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met
betrekking tot de door Muurstickerland aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede inbegrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en designs, berusten bij Muurstickerland, zijn toeleveranciers
of andere rechthebbenden.
12.3 Indien en voor zover Muurstickerland of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of designs, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart Muurstickerland voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door
Muurstickerland in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.
13. Toepasselijk recht
13.1 Op elke overeenkomst tussen Muurstickerland en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.
13.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
14. Vindplaats en wijziging van de Algemene Voorwaarden
14.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie zoals die gold op het moment van tot stand
komen van de overeenkomst met de klant.
14.3 Muurstickerland is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.